Апарат на Франц Паул

Кат. № LDS 119

Позволява определяне на показателя съдържание на общ и свободен серен диоксид във вина чрез „Аспирационен метод”.
Дестилацията на серния диоксид се извършва чрез увличането му в барботьор чрез въздух под налягане. Апаратурата е изпълнена изцяло от пирексово стъкло. Връзките между отделните части се осъществява чрез шлифт и капачка на винт.
Може да се окомплектова с електрическа вакуум помпа или да се подвърже към водопроводната мрежа чрез водна вакуум помпа.
Методът е официално сертифициран от OIV – CEE.

Описание