Спиртомерите са одобpен тип съгласно изискванията на БИМ, придружават се с индивидуален сертификат за точност и сеpтификат за пъpвоначална  пpовеpка.

Отговарят на изискванията на Наредба № 3  на Агенция Митници.

Предлагат се в различни диапазони на измерване при 20 С и точност 0,1 об%, както следва:

от 0 до 10 об%,  от 10 до 20 об%,  от 20 до 30 об%,  от 30 до 40 об%,  от 40 до 50 об%,  от 50 до 60 об%,  от 60 до 70 об%,  от 70 до 80 об%,  от 80 до 90 об%  и от 90 до 100 об% .

Притежават знак Епсилон ε т.е са одобрени от компетентен орган на държава, членка на ЕС – Франция, съгласно директива 71/316/ЕЕС.